Правила користування

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсні Правила розроблено на основі Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про інформацію” та “Положення про Ватутінську міську бібліотеку для дорослих”.

1.2. Дійсні Правила регулюють відносини між користувачами бібліотеки та бібліотекою.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Права користувачів

2.1.1. Право користування бібліотекою мають:

- підприємства, організації, заклади незалежно від їх форми власності, що знаходяться на території м. Ватутіне та с. Скаливатка;

- особи, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних переконань, відношення до релігії, які оформили згідно відповідного положення формуляр читача;

- особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки (що перебувають у відрядженні, відпустці, т.п.) мають право користуватися фондами бібліотеки тільки у читальному залі.

2.1.2. Користувач бібліотеки має право:

- вільно відвідувати бібліотеку згідно режиму її роботи;

- одержувати в бібліотеці повну інформацію про склад її фондів через систему каталогів та інші форми бібліотечного обслуговування;

- одержувати у тимчасове користування книги, часописи та інші друковані видання терміном до 14 днів (чотирнадцяти), на 1 особу користувач одержує чотири примірники друкованих видань. Кількість виданих користувачеві примірників у читальному залі не обмежується;

- у випадку необхідності, по закінченні встановленого терміну користування бібліотечними виданнями, користувач може продовжити його (за винятком нових періодичних видань та книг підвищеного попиту), але не більш 1-го разу. Продовження терміну користування новими журналами та книгами підвищеного попиту не допускається;

- одержувати документи або їх копії через МБА та ВСО з інших бібліотек у встановленому порядку;

- користуватися бібліографічним довідково-інформаційним обслуговуванням;

- користуватися іншими видами послуг, перелік яких визначено Положенням про Ватутінську міську бібліотеку для дорослих;

- брати участь в різних заходах, які проводить бібліотека;

- брати участь у громадському управлінні бібліотекою, матеріально підтримувати бібліотечні програми і різноманітні творчі починання бібліотеки.

2.1.3. Права особливих груп користувачів бібліотеки. Самотні люди, які невзмозі відвідувати бібліотеку за причиною втрати рухомості, можливості пересуватися, мають право отримувати літературу з фондів бібліотеки через заочні форми обслуговування. Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, ветерани праці мають право на позачергове обслуговування.

2.1.4. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи у нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» користувач надає згоду на обробку персональних даних, які він (вона) передає бібліотеці, з метою здійснення прав та виконання обов’язків бібліотекою у сфері культури: забезпечення бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, відповідно до Законів України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про культуру», «Положення про Ватутінську міську бібліотеку для дрослих» та іншим нормативно-правовім актів, що регулюють діяльність Бібліотеки у сфері культури.

3.2. Користувачі бібліотеки повинні дотримуватись Правил користування бібліотекою. Під час запису до бібліотеки користувач знайомиться з Правилами користування бібліотекою та підтверджує зобов’язання про їх виконання своїм підписом на формулярі користувача.

3.3. Щорічно користувач повинен пройти перереєстрацію аналогічно до запису.

3.4. Під час запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє. В разі зміни місця проживання, зміни прізвища, користувач повинен повідомити про це бібліотекаря у місячний термін.

3.5. Діти до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документів, що пред’являють їх батьки, або особи, під опікою яких вони знаходяться. Діти, які знаходяться під опікою учбового або лікувального закладу, записуються до бібліотеки за клопотанням цих закладів. Під час запису до бібліотеки дошкільників або учнів до 14 років на першій сторінці формуляра користувача розписуються їх батьки чи опікуни.

3.6. Користувач бібліотеки повинен дбайливо ставитись до книг, інших творів друку, отриманих з фондів бібліотеки, проявляти постійну турботу про їх збереження.

3.7. Під час одержання замовлених документів користувач повинен перевірити стан наданих йому матеріалів і повідомити про наявні пошкодження. При недотриманні цього правила видані документи вважатимуться виданими у бездоганному стані.

3.8. Користувач повинен ставити підпис за кожний одержаний примірник книги чи іншого видання, що отримав в бібліотеці, у своєму формулярі, у читальному залі – на книжковому формулярі. Користувачі-діти ставлять підпис у формулярі починаючи з третього класу.

3.9. Формуляр користувача та книжковий формуляр є документами, які засвідчують дати та факти видачі користувачеві творів друку та інших матеріалів із фондів бібліотеки.

3.10. Користувачі, які заподіяли збитки документальному фонду та майну бібліотеки, несуть матеріальну, іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.11. За втрату книг та інших творів друку з фондів бібліотек або їх непоправного пошкодження неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, опікуни, виховальні чи лікувальні заклади, під наглядом яких вони знаходяться.

3.12. Користувачі, відповідальні за загублення або ненавмисне псування документів з бібліотечного фонду зобов’язані замінити їх такими ж документами або визнаними бібліотекою рівноцінними. При цьому рівноцінними вважаються документи, які відповідають таким вимогам:

- вартість документа, що приймається замість загубленого повинна бути не менша вартості загубленого документу, з урахуванням переоцінки вартості бібліотечних фондів;

- документи, що приймаються замість загублених, повинні бути у твердій палітурці;

- замість загублених приймаються документи, видані за останні 2-3 роки;

- книги та інші видання, що приймаються замість загублених, повинні відповідати за змістом загубленим. У виняткових випадках взамін приймаються література підвищеного попиту.

3.13. Книги та інші документи чи їх копії, що отримуються з інших бібліотек по МБА, додому не видаються, ними користуються тільки у читальному залі.

3.14. Книги та періодичні видання, можуть видаватися з читального залу у випадках:

- при наявності в бібліотеці таких форм обслуговування як “нічний абонемент”, “абонемент вихідного дня”, правила користування якими визначено у регламентуючих документах: Положення про “нічний абонемент”, “Положення про “абонемент вихідного дня”;

3.15. За порушення Правил користування бібліотекою користувачі, підприємства, організації, заклади можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін до 3-х місяців.

ІV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕКИ

4.1. Бібліотека зобов’язана.

4.1.1. Забезпечувати реалізацію прав користувачів, встановлених Законом України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, обслуговувати користувачів згідно із Положенням про Ватутінську міську бібліотеку для дорослих та дійсними “Правилами користування бібліотекою”.

4.1.2. Надавати користувачеві доступ до всієї інформації, яку має у своїх фондах.

4.1.3. Дотримуватись конфіденційності щодо відомостей про користувачів, їх запитів, інших відомостей, за винятком тих випадків, коли ці відомості використовуються у наукових цілях чи організації бібліотечного обслуговування. Доступ до формулярів користувачів мають тільки адміністрація та співробітники бібліотеки, а також безпосередньо власник формуляру.

4.1.4. Надавати користувачам: - повну інформацію про склад фондів через систему каталогів та інші форми бібліотечного інформування;

- консультативну допомогу користувачам у пошуку та виборі джерел інформації;

- вивчати та найбільш повно задовольняти користувачів бібліотеки;

- забезпечувати високу культуру обслуговування користувачів бібліотеки;

- у випадках відсутності у фонді бібліотеки необхідних користувачеві видань, знаходити їх через систему МБА, ВСО та інші доступні бібліотеці джерела;

- здійснювати облік, збереження та використання видань, що знаходяться у фондах бібліотеки згідно із встановленими правилами, що забезпечують їх збереження та раціональне використання;

- здійснювати контроль за своєчасним поверненням в бібліотеку книг та інших документів, які видані користувачам.

4.1.5. Співробітники бібліотеки та користувачі повинні бути взаємно ввічливими, виконувати Правила користування бібліотекою, дбайливо ставитись до фонду та майна бібліотеки.

4.2. Права бібліотеки:

4.2.1. Згідно з Законом України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” бібліотека має право:

- самостійно визначати зміст та форми своєї діяльності згідно мети та завдань, що визначені у Положенні Ватутінської міської бібліотеки;

- затверджувати за узгодженням із засновником Правила користування бібліотекою;

- визначати згідно Правил користування бібліотекою види та розмір компенсації збитку, що нанесено користувачами бібліотеці;

- здійснювати розширення номенклатурних послуг додаткових платних послуг (згідно Положень);

- самостійно визначати джерела комплектування своїх фондів;

- визначати суму застави при наданні користувачам рідкісних та цінних видань, а також в інших випадках, що визначені у Правилах;

- встановлювати термін видачі документів додому.

4.2.2. У разі порушення терміну користування документами бібліотека нагадує користувачеві письмово або по телефону про закінчення терміну користування. При невиконанні користувачем вимоги про повернення документа бібліотека залишає за собою право накласти на боржника штраф в розмірі 25 коп. за одне видання за кожний прострочений день. До цієї суми додається вартість поштових марок та листівок-нагадувань, що були надіслані користувачу-боржнику. Сплата штрафу оформлюється документом встановленого зразка з обов’язковим зазначенням суми та підписом користувача. Гроші, що отримуються від користувача здаються до бухгалтерії й надходять на рахунок бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi